B L O G

Belangrijke peildatums in het scheidingsproces en waarom ze zo belangrijk zijn

mediationenscheiding.nl - Belangrijke datums in het scheidingsproces en waarom ze zo belangrijk zijn - foto1-
Geschreven door: Jan
Jan is jurist en psycholoog. Werkzaam als relatietherapeut - mediator - scheidingsspecialist. Gespecialiseerd in het voorkomen en oplossen van vechtscheidingen.
12 juni 2022

Belangrijke peildatums in het scheidingsproces en waarom ze zo belangrijk zijn

De peildatums

Peildatum 1 – Wat is de wettelijke peildatum?

Dat is de datum van het indienen van het scheidingsverzoek bij de rechtbank en is meestal een paar dagen na de datum van ondertekening van het echtscheidings- of ontbindingsconvenant. Vanaf die datum kun je niets meer van elkaar vorderen; een schenking of nalatenschap hoef je daarna dus ook niet meer met de ander te delen.

Peildatum 2 – Wat is de peildatum van de ontbinding van de huwelijksgoederen gemeenschap?

De ontbinding vindt plaats op het moment van indiening van het echtscheidingsverzoekschrift bij de rechtbank. De ontbinding houdt in dat niets meer aan de huwelijksgoederen gemeenschap wordt toegevoegd en dat er niets meer vanaf gaat. Wat resteert is een pakket van goederen en schulden, dat dient te worden verdeeld tussen de echtgenoten.

mediationenscheiding.nl-woning-en-geld-02-Partneralimentatie afkopen uit overwaarde woning

Peildatum 3 – Wat is de peildatum voor vaststelling van de omvang van het vermogen?

Op het moment van ontbinding van de huwelijksgoederen gemeenschap, bevriest deze als het ware. Alle op dat moment aanwezige bezittingen en schulden vormen de omvang van de ontbonden huwelijksgemeenschap.
Het inventariseren van wat er allemaal aan bezittingen en schulden is dat verdeeld moet worden, noemen we het vaststellen van de omvang van de goederengemeenschap. Een lijst van alle bezittingen, vermogen en schulden moet worden opgesteld.
De peildatum is hierbij van belang: wat op deze datum aanwezig is (of was) moet worden verdeeld. En alles wat na deze datum wordt verkregen aan bezit of schuld, zal eigendom c.q. voor rekening blijven van degene die het verkreeg c.q. de schuld aanging.

De waarde van de te verdelen bezittingen wordt echter pas bepaald op het moment van verdeling. Er zijn dus verschillende peildata voor de omvang van de gemeenschap (het moment van ontbinding) en de waardering van de gemeenschap (het moment van verdeling). Vaak wordt in overleg een waarde verbonden aan de verschillende bezittingen om zodoende de verdeling praktisch af te kunnen wikkelen. Bij bijvoorbeeld een woning, kan afgesproken worden dat een makelaar bindend advies geeft over de waarde van de woning.

De peildatum is hierbij de datum van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding (ontbinding van het huwelijk) bij de rechtbank door de advocaat. Dit verzoekschrift wordt ook ingeschreven in het huwelijksgoederen register bij de rechtbank, waardoor de gemeenschap wordt ontbonden. Alles wat je daarna aan spullen verkrijgt of aan schulden maakt, is en blijft van jou en valt niet meer in de goederengemeenschap. Immers, die gemeenschap met je vrouw/man is niet langer aanwezig. Let wel: je bent op die datum nog niet gescheiden, maar dat maakt niet uit voor de verdeling.

Peildatum 4 – Wat is de peildatum voor de verdeling van het vermogen?

Wat is de peildatum voor de verdeling van het vermogen?
Dit wordt ook wel genoemd: de boedelscheiding.
Jullie spreken zelf onderling af om bepaalde onderdelen of het gehele vermogen per peildatum xx-xx-xxxx te verdelen. Krijgt de ene echtgenoot meer dan de ander, dan zal deze een zogenaamde overbedelingschuld hebben. Uitgangspunt is dat ieder recht heeft op de helft van de ontbonden gemeenschap. De datum van verdeling kan en mag afwijken van de wettelijke peildatum (= datum indiening verzoekschrift), omdat de woning of andere vermogensonderdelen bijvoorbeeld al eerder onderling wordt verdeeld.

Als je gaat scheiden en in gemeenschap van goederen bent getrouwd, dan zal alles wat jij en je echtgeno(o)t(e) bezitten in goederen en vermogen (en schulden) moeten worden verdeeld. Er moet dus in kaart worden gebracht wat er allemaal te verdelen is. Van woning en hypothecaire lening, inboedel en auto tot bankrekeningen, polissen, onderneming en schulden (enz.). Ook zal duidelijk moeten worden welke waarde alles voor jullie heeft. Zodat een gelijke verdeling tussen jullie beiden kan plaatsvinden. Neem bijvoorbeeld een auto: die kan niet doormidden, dus zal die (als je niet kiest voor verkoop) aan één van beiden worden toegedeeld. De één krijgt dus de auto en de ander zal dan de helft van de waarde van de auto moeten krijgen.

Peildatum 5 – Wat is de peildatum voor de waardering van de goederen?

Wat is de peildatum voor de waardering van de goederen?
Als peildatum voor de waardering van tot de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap behorende goederen geldt als hoofdregel het tijdstip van de feitelijke verdeling. Tenzij uit een overeenkomst tussen partijen of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat hiervan moet worden afgeweken.

Voor wat betreft de waardering van (de aandelen van) een onderneming die uitsluitend door één van de echtgenoten wordt gedreven, geldt dat vanaf de datum van ontbinding van de huwelijksgemeenschap de ondernemersrisico’s – in positieve en negatieve zin – gelaten worden bij de ondernemende echtgenoot. Dit betekent dat als peildatum voor deze waardering geldt dat dit de datum van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding is.

mediationenscheiding.nl - Belangrijke datums in het scheidingsproces en waarom zijn ze zo belangrijk? - foto3

Afwijking hoofdregel peildatum omvang en waardering

De peildatum die door rechters wordt gehanteerd is niet het verplichte tijdstip voor omvang en waardering van de gemeenschap. Als scheidende echtgenoten tot overeenstemming kunnen komen over een andere datum, dan staat dat hen geheel vrij.

Zo kunnen zij ook verschillende tijdstippen afspreken voor elk van de tot de ontbonden huwelijksgemeenschap behorende goederen en/of schulden. Op deze wijze kunnen zij rekening houden met de aard van het te verdelen goed, evenals met de feitelijke omstandigheden, zoals het gebruik van het goed door één van hen na het feitelijke uit elkaar gaan of een bepaalde dag in aanmerking nemen in verband met het voorhanden zijn van financiële stukken.

Andere belangrijke datums bij scheiding en ontbinding

Datum splitsing financiële huishouding

Dat is het moment vanaf wanneer ieder het eigen salaris behoudt en de eigen (woon)lasten betaalt en de betaling van kinder- en partneralimentatie start. Meestal vindt dat plaats met ingang van datum dat een van beiden verhuist naar een andere woning.

Datum ontbinding fiscaal partnerschap

Wanneer het echtscheidingsverzoek is ingediend (paar dagen na ondertekening convenant) én je niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staat, is het fiscaal partnerschap van gehuwden ontbonden.
Bij samenlevers is de enige voorwaarde dat je niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staat.

Vanaf dan kun je indien je daarvoor in aanmerking komt, toeslagen aanvragen zoals het kindgebonden budget, omdat je na ontbinding van het fiscaal partnerschap geen toeslagpartner meer hebt. Je mag er in dat boekjaar nog wel voor kiezen om als zijnde fiscaal partners aangifte te doen voor het gehele boekjaar, ook al is het fiscaal partnerschap in dat jaar ergens ontbonden.

Datum definitieve scheidingsdatum

Wanneer de beschikking van de Rechtbank wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, ben je officieel gescheiden.
Vanaf die datum (je krijgt daar een schrijven van de Gemeente van) kan de eigendomsoverdracht (leveringsakte) van een nieuwe woning plaatsvinden bij de notaris.

Datum verdelingsakte woning

Dat is het moment dat de woning aan een van beiden wordt overgedragen bij de notaris waardoor de een 100% eigenaar wordt van de woning en de ander wordt ontslagen uit hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheek. De verdelingsakte van een woning kan pas plaatsvinden na datum definitieve scheiding.

Datum leveringsakte: dat is de datum van overdracht van een eventueel nieuw aangeschafte woning door een van beiden. De levering van een nieuwe woning kan pas plaatsvinden na datum verdelingsakte en na datum definitieve scheiding.

Privévermogen

Op het regime van de huwelijksgoederengemeenschap bestaan enkele uitzonderingen:

  • Vermogen verkregen door schenking of vererving, waaraan een uitsluitingsclausule is verbonden, valt niet in de gemeenschap en is privévermogen van de verkrijgende echtgenoot.
    ………
  • Een andere uitzondering betreft vermogensbestanddelen die verknocht zijn. Van verknochtheid is zelden sprake. Een voorbeeld van een verknocht goed is een immateriële schadevergoeding.

Meer lezen?

Lees hier een eerder blog artikel over peildatums.

Of lees hier een uitspraak van de Rechtbank over verschillende peildatums.

Vragen?

Heb je een vraag? Bel Jan Goetheer dan direct via 06 2128 0000. Hij zal jullie vragen graag beantwoorden.

Neem gerust contact met ons op!

Wil je meer weten over relaties, mediation, scheiden en kinderen?
Of heb je vragen? Bel of whatsapp ons dan via 06 2128 0000 of 030 205 6666 of neem contact met ons op via ons contactformulier.

Gratis en vrijblijvende adviesafspraak:

Wil je een vrijblijvende en gratis eerste afspraak maken? Met direct advies, afgestemd op jouw eigen specifieke situatie? Bel of whatsapp dan met 06 2128 0000 of 030 205 6666 voor een afspraak.

Telefonisch of videobellen dagelijks Vragenuurtje:

Gratis elke dag een vragenuurtje over relatieproblemen of echtscheiding.
Klik HIER voor meer informatie.

Meer artikelen in de categorie Peildatum:

Lees HIER meer artikelen in de categorie Peildatum.

Wil je meer lezen over relaties, mediation of scheiden? Schrijf je hier dan in voor onze Nieuwsbrief. Dan blijf je helemaal uptodate.

6 + 11 =

De laatste 12 artikelen uit ons blog:

Open chat
Kan ik je helpen?
Hallo, kan ik je helpen?
Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?
Ik help je graag.