BLOG: 

Waarom is de door de Rechtbank of zelf bepaalde peildatum zo belangrijk?

mediationenscheiding.nl - Waarom is de door de Rechtbank of zelf bepaalde peildatum zo belangrijk - foto1

Geschreven door: Jan

Jan is jurist en psycholoog. Werkzaam als relatietherapeut - mediator - scheidingsspecialist. Gespecialiseerd in het voorkomen en oplossen van vechtscheidingen.

5 januari 2021

Waarom is de door de Rechtbank of zelf bepaalde peildatum zo belangrijk?

Veel voorkomende vragen bij een echtscheiding zijn:
Wat is de datum voor de waarde van de (aandelen van de) onderneming? Of: wat is de datum van het einde van samenwoning? Of de datum van indiening verzoek tot echtscheiding? Of wat is de datum van verdeling?
Dit zijn een aantal voorbeelden van een peildatum. Een juiste peildatum is financieel, fiscaal of juridisch heel belangrijk.

De rechtbank Noord-Holland sluit in de uitspraak van 18-12-2020 aan bij de datum indiening verzoek tot echtscheiding. Klik na het lezen van onderstaand blog artikel op deze LINK voor het verslag van de uitspraak en lees daarin hoe, wat en waarom de verschillende peildata zo belangrijk zijn.

Wat is de peildatum bij verdeling van gemeenschap van goederen?

Als je gaat scheiden en in gemeenschap van goederen bent getrouwd, dan zal alles wat jij en je echtgeno(o)t(e) bezitten in goederen en vermogen (en schulden) moeten worden verdeeld. Er moet dus in kaart worden gebracht wat er allemaal te verdelen is. Van woning en hypothecaire lening, inboedel en auto tot bankrekeningen, polissen, onderneming en schulden (enz.). Ook zal duidelijk moeten worden welke waarde alles voor jullie heeft. Zodat een gelijke verdeling tussen jullie beiden kan plaatsvinden. Neem bijvoorbeeld een auto: die kan niet doormidden, dus zal die (als je niet kiest voor verkoop) aan één van beiden worden toegedeeld. De één krijgt dus de auto en de ander zal dan de helft van de waarde van de auto moeten krijgen.

Peildatum van de omvang

Het inventariseren van wat er allemaal aan bezittingen en schulden is dat verdeeld moet worden, noemen we het vaststellen van de omvang van de goederengemeenschap. Een lijst van alle bezittingen, vermogen en schulden moet worden opgesteld. De peildatum is hierbij van belang: wat op deze datum aanwezig is (of was) moet worden verdeeld. En alles wat na deze datum wordt verkregen aan bezit of schuld, zal eigendom c.q. voor rekening blijven van degene die het verkreeg c.q. de schuld aanging.

In de rechtspraak wordt meestal als peildatum voor de omvang gehanteerd: de datum van ontbinding van de gemeenschap. (Voor scheidingen na 1 januari 2012). De peildatum is hierbij de datum van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding (ontbinding van het huwelijk) bij de rechtbank door de advocaat. Dit verzoekschrift wordt ook ingeschreven in het huwelijksgoederenregister bij de rechtbank, waardoor de gemeenschap wordt ontbonden. Alles wat je daarna aan spullen verkrijgt of aan schulden maakt, is en blijft van jou en valt niet meer in de goederengemeenschap. Immers, die gemeenschap met je vrouw/man is niet langer aanwezig. Let wel: je bent op die datum nog niet gescheiden, maar dat maakt niet uit voor de verdeling.

mediationenscheiding.nl - Waarom is de door de Rechtbank of zelf bepaalde peildatum zo belangrijk - foto2

Peildatum van de waardering van bezittingen, vermogen en meer

Om een verdeling bij helfte (ieder dient in beginsel de helft van alle aanwezige bezittingen en schulden te krijgen uit de gemeenschap) te kunnen bewerkstelligen, zal de waarde van de bezittingen en schulden dus moeten worden bepaald. Dit kun je onderling doen. Bijvoorbeeld bij gangbare inboedel of door het saldo van de bankrekening na te gaan. Soms moet een deskundige worden ingeschakeld, zoals voor de taxatie van de woning of de waardering van een auto.

Voor de waardering is de peildatum dus van belang: de waarde die op welke datum wordt gehanteerd. Een goed is veelal aan waardedaling onderhevig; het wordt door de jaren minder waard. Op een schuld wordt misschien afgelost, zodat deze kleiner wordt. Banksaldi blijven vaak ook niet altijd gelijk. De waarde op de ene datum is meestal niet gelijk aan de waarde op de andere datum.

In de rechtspraak wordt meestal als peildatum voor de waardering, de datum van “de feitelijke verdeling” gehanteerd. Rechters gaan er meestal vanuit dat dit de datum van de verdelingsuitspraak van de rechter is. Echtgenoten kunnen een andere datum overeenkomen, maar ook uit de eisen van redelijkheid en billijkheid kan een andere datum voortvloeien. Een voorbeeld van het laatste waar rechters ook vanuit plegen te gaan: als jij en je vrouw/man in februari van dit jaar uit elkaar gegaan zijn en je bent ergens anders gaan wonen en jullie financiële huishoudens zijn toen gescheiden (maar je scheidingsprocedure bij de rechter loopt nog, dus is er nog lang geen verdelingsuitspraak), dan zal de rechter op grond van de redelijkheid en billijkheid februari van dit jaar hanteren als peildatum voor waardering en niet de datum van de verdelingsuitspraak.

mediationenscheiding.nl - Waarom is de door de Rechtbank of zelf bepaalde peildatum zo belangrijk - foto3

Afwijking hoofdregel peildatum omvang en waardering

De peildatum die door rechters wordt gehanteerd is niet het verplichte tijdstip voor omvang en waardering van de gemeenschap. Als scheidende echtgenoten tot overeenstemming kunnen komen over een andere datum, dan staat dat hen geheel vrij. Zo kunnen zij ook verschillende tijdstippen afspreken voor elk van de tot de ontbonden huwelijksgemeenschap behorende goederen en/of schulden. Op deze wijze kunnen zij rekening houden met de aard van het te verdelen goed, evenals met de feitelijke omstandigheden, zoals het gebruik van het goed door één van hen na het feitelijke uit elkaar gaan of een bepaalde dag in aanmerking nemen in verband met het voorhanden zijn van financiële stukken.

mediationenscheiding.nl - Waarom is de door de Rechtbank of zelf bepaalde peildatum zo belangrijk - foto4

Zelf in overleg je eigen peildatum bepalen

Jullie kunnen dus in overleg samen een peildatum vaststellen voor de inventarisatie van alles wat jullie hebben. Wat de waarde (voor jullie) van alles is. De datum en de waarde kunnen jullie in het echtscheidingsconvenant opnemen. Dit is het moment waarop jullie samen besluiten dat bezittingen, vermogen en meer verdeeld worden. Als jullie dat niet doen, wordt meestal de datum waarop het verzoekschrift tot scheiding door jullie advocaat wordt ingediend bij de rechtbank als peildatum genomen.

Vooral bij (beperkte) gemeenschap van goederen is de peildatum van belang. Vermogen en spullen die jullie na de peildatum krijgen, zijn persoonlijk eigendom en hoeven niet verdeeld te worden. Deze eigendommen vallen niet meer in het huwelijksgoederengemeenschap. Jullie kunnen er bij elkaar dan geen aanspraak meer op maken.

Officieel is de peildatum de dag dat het verzoekschrift wordt ingediend bij de rechtbank. Kiezen jullie een andere datum, bijvoorbeeld een maand voordat het verzoekschrift wordt ingediend, dan verwerk je in de tekst van het echtscheidingsconvenant dat jullie na deze datum geen aanspraak meer kunnen maken op elkaars geld en bezittingen. Echter, mochten jullie ruzie krijgen en naar de rechtbank moeten, dan zal de rechtbank meestal de officiële peildatum hanteren: de dag dat het verzoekschrift voor de echtscheiding is ingediend.

Waardering spullen wel of niet op de peildatum. De peildatum van de verdelingsuitspraak is niet hetzelfde als de peildatum voor de waardering van de bezittingen. De waarde van bezittingen, zoals die van een auto of woning, wordt meestal vastgesteld op de waarde op de dag dat het huwelijk of partnerschap officieel ontbonden wordt. Dit is belangrijk om te weten, omdat er sprake kan zijn van waardedaling of -stijging. Willen jullie een andere regeling dan kunnen jullie hier afspraken over maken die redelijk en billijk zijn en dit opnemen in het echtscheidingsconvenant.

mediationenscheiding.nl - Waarom is de door de Rechtbank of zelf bepaalde peildatum zo belangrijk - fot05

Het belang van de juiste peildatum voor vaststelling van wat jullie op een bepaalde peildatum hebben aan bezittingen, vermogen, schulden is dus groot. Net zoals de peildatum van de waardebepaling van dat alles en de peildatum voor verbreking van de relatie. Het is daarom aan te raden om in goed overleg uit elkaar te gaan en de verschillende peildata zorgvuldig en samen te bepalen. Door onze gespecialiseerde financiële, fiscale en juridische kennis en ervaring kunnen wij jullie daar een goed advies in geven.

Vragen?

Wil je hier meer over weten? Of maak je graag meteen een afspraak met Jan (onze psycholoog, jurist, relatietherapeut, mediator en scheidingsspecialist), voor een gratis en vrijblijvend (persoonlijk of online) adviesgesprek?  Gebruik dan ons contactformulier of bel ons op 06 2128 0000. We helpen je graag!

Wil je meer over (relatie)therapie, mediation of scheiden lezen?
Schrijf je hieronder dan in voor onze Nieuwsbrief.  En blijf helemaal uptodate.

Schrijf je hier in voor onze Nieuwsbrief.

De laatste 12 artikelen:

0 reacties

Open chat
Kan ik je helpen?
Hallo, kan ik je helpen?
Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?
Ik help je graag.