Artikel

Ouderschapsplan met gratis voorbeeld
mediationenscheiding.nl - artikel Ouderschapsplan - afspraken-kinderen

Geschreven door: Carolien

Carolien is jurist, mediator en scheidingsbemiddelaar. Een specialist in de begeleiding van kinderen.

15 januari 2020

Het ouderschapsplan is een schriftelijke regeling waarin ouders die gaan scheiden afspraken vastleggen over hun minderjarige kinderen. Het is een verplicht onderdeel van de scheidingsprocedure als er minderjarige kinderen in het spel zijn.

Ouderschapsplan met gratis voorbeeld

Het ouderschapsplan is onderdeel van de scheidingsprocedure. Op grond van de ‘Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’ is het voor ouders van minderjarige kinderen, die uit elkaar gaan en gezamenlijk het gezag hebben, verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Dit geldt zowel voor gehuwde ouders en ouders met een geregistreerd partnerschap, als voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Het doel van het ouderschapsplan is:

♦ om ouders zich ervan bewust te maken dat zij ook na de scheiding als ouders gezamenlijk verantwoordelijk blijven voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen;

♦ om afspraken schriftelijk vast te leggen en duidelijkheid te scheppen voor alle betrokkenen zodat conflicten in de toekomst zoveel mogelijk worden voorkomen.

Waarom is een ouderschapsplan zo belangrijk?

Duidelijkheid is heel belangrijk voor kinderen tijdens en na een scheiding. De zekerheid van het gezin zoals het was valt weg. In veel gevallen zijn papa en mama boos op elkaar of heel verdrietig.

De situatie wordt totaal anders dan eerst en er moet gezocht worden naar nieuwe structuur die niet alleen praktisch haalbaar is maar vooral één waar de kinderen zich goed bij voelen. Vaak voelen kinderen niet meer de geborgenheid die zij voorheen voelden. Allerlei zaken die vanzelfsprekend waren, zijn dat opeens niet meer. Met een goed ouderschapsplan moet de nieuwe structuur zo goed mogelijk gewaarborgd worden. Als je een goed, compleet en duurzaam plan wil opstellen dan helpen we je graag.

In een ouderschapsplan wordt vastgelegd hoe ouders na de scheiding de uitoefening van het ouderschap regelen. Tijdens het huwelijk is het vanzelfsprekend om over de kinderen te overleggen en samen beslissingen te nemen. Na een scheiding is dit een stuk minder vanzelfsprekend. Soms zijn de verhoudingen tussen de ouders verslechterd en verloopt de communicatie moeizaam, maar vaak weten ouders ook niet precies waarover ze allemaal moeten overleggen. Als de verhoudingen tijdens een scheiding zijn verslechterd is het, om problemen in de toekomst te voorkomen, goed om zo veel mogelijk onderwerpen in het ouderschapsplan vast te leggen. Als de verhoudingen goed zijn kan ook worden volstaan met een plan op basispunten.

Over sommige onderwerpen moeten altijd afspraken worden gemaakt, andere zijn verstandig.

In een ouderschapsplan is het van groot belang dat zaken helder zijn vastgelegd zodat er over de bedoeling geen misverstanden kunnen bestaan.
In het ouderschapsplan moeten de navolgende onderwerpen worden geregeld:

 • de wijze waarop de ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen of de wijze waarop zij de omgang met de kinderen regelen

• de wijze waarop de ouders elkaar informatie verschaffen over de kinderen en de wijze waarop zij de andere partner raadplegen over de kinderen

• hoe ouders elkaar informeren en raadplegen over andere belangrijke onderwerpen

• hoe ouders de wensen van de kinderen bespreken

• de kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen (de kinderalimentatie).

Het is verstandig om aanvullende afspraken te maken over andere belangrijke zaken zoals de schoolkeuze van de kinderen of over de maximale afstand tussen de woonplaatsen van de ouders.

Belangrijke punten

Belangrijke punten in het ouderschapsplan voor minderjarige kinderen kunnen dan zijn:

• De afspraken over de omgangsregels.

• Bij wie staat het kind straks ingeschreven in de Basisregistratie personen?

• Welke spullen heeft het kind op welk adres?

• Hoe gaat het kind tussen de adressen van u beiden heen en weer reizen?

• Wat wordt afgesproken over feestdagen en vakanties?

• Hoe gaat u om met belangrijke gebeurtenissen voor het kind (afzwemmen, ouderavonden e.d.)

• Hoe gaat u elkaar informeren en hoe gaat overleg plaatsvinden?

• Hoe wordt de dagelijkse verzorging van het kind geregeld en wie doet wat?

• Hoe gaat u beslissingen nemen over de toekomst (bijv. schoolkeuze)?

• Blijft u bij elkaar in de buurt wonen, wat spreekt u daarover af?

• Welke opvoedregels worden gehanteerd?

• Hoe worden de financiën geregeld?

• Hoe gaat u om met medische verzorging?

• Hoe regelt u het als één van beide een nieuwe partner krijgt?

• Op welke wijze is het kind betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan?

Ook de kinderen zelf moeten bij het opstellen van het plan worden betrokken.

 

Er zijn veel andere mensen die belangrijk zijn voor de kinderen zoals grootouders, andere familieleden en vrienden. Het is goed daar bij stil te staan.

 

 

 

Het kind heeft ook rechten

Bij het opstellen van het ouderschapsplan is het van belang dat ouders zich ervan bewust zijn dat:

• kinderen recht hebben op gelijkwaardig ouderschap na scheiding

• een ouder verplicht is om de ontwikkeling van de band van zijn of haar minderjarig kind met de andere ouder te bevorderen

• de ouder die niet het gezag uitoefent niet alleen het recht maar ook de verplichting heeft tot omgang.

Het kind is vanzelfsprekend zeer aangewezen op de volwassenen om die rechten te realiseren.

Maatwerk bij het Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan opstellen is maatwerk. Er zijn veel zaken waarover nagedacht dient te worden en waarover heldere afspraken moeten worden gemaakt. Overigens is het goed mogelijk dat tijdens de gesprekken nog tal van andere punten naar voren komen waarover je afspraken wilt maken. Te denken valt aan contact met andere familieleden zoals opa’s en oma’s, die vaak een belangrijke rol in het leven van het kind spelen, verjaardagen, vrijetijdsbestedingen enz. In de mediation spreken we alles door en bepaal je samen wat je belangrijke zaken vindt om vast te leggen.

 

Financiën

Ouders hebben een onderhoudsplicht naar hun kinderen. Tot de leeftijd van 21 wordt een kind geacht behoeftig te zijn en dragen beide ouders in principe bij naar draagkracht.

Als Familiemediator zorg ik voor een correcte berekening en verwerking van uw gegevens volgens de daarvoor geldende wettelijke normen (Tremanormen). De daarover te maken afspraken maken een belangrijk deel uit van het Ouderschapsplan.

Indien een kind 18 jaar is dan dienen de afspraken met het kind zelf gemaakt te worden. Deze afspraken dienen door het kind zelf ondertekend te worden. Het kan dan zelfs voorkomen dat het kind aansluit bij één van de mediation gesprekken. Uiteraard wordt de hele gang van zaken met u overlegd en afgestemd.

 

Geen Ouderschapsplan?

Het ouderschapsplan moet worden gevoegd bij het echtscheidingsverzoek of het verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap en wordt door de rechter getoetst.

Als ouders geen ouderschapsplan maken spreekt de rechter de echtscheiding niet uit en verwijst hij de ouders meestal door naar een mediator. Onder leiding van een mediator lukt het de meeste ouders om toch een plan op te stellen. Lukt het ook met behulp van een mediator niet en kunnen ouders aantonen waarom het niet lukt? Bijvoorbeeld omdat er tussen de ouders geen enkele communicatie meer mogelijk is? Dan neemt de rechter zelf de beslissingen over bovengenoemde onderwerpen.

Vragen of Advies?

Heb je vragen over het opstellen van een ouderschapsplan? Of wil je advies in jouw persoonlijke situatie? Neem dan contact op.
Indien gewenst checken wij gratis het reeds door je opgestelde ouderschapsplan en voorzien wij je van informatie over eventuele valkuilen en tips.

Download hieronder een (eenvoudig) voorbeeld van een ouderschapsplan, opgesteld door VFAS (Vereniging van Familie- en Erfrecht Advocaten & Scheidingsmediators):

Wil je meer over mediation of scheiden lezen? Schrijf je hier dan in voor onze Nieuwsbrief. Dan blijf je helemaal uptodate.

Schrijf je hier in voor onze Nieuwsbrief.

De laatste 12 artikelen:
Het onterfde kind

Het onterfde kind

B L O GHet onterfde kindHet onterfde kindIn steeds meer testamenten is sprake van onterving van een kind. Bijvoorbeeld...

Bijzondere huwelijkse voorwaarden

Bijzondere huwelijkse voorwaarden

B L O G  -  K O R TBijzondere huwelijkse voorwaardenBijzondere huwelijkse voorwaarden“Ik wil graag in de huwelijkse...

Corona en alimentatie

Corona en alimentatie

B L O G  -  K O R TCorona en alimentatieCorona en alimentatieMinder inkomenNog steeds bevinden wij ons midden in de...

Scheiden is rouwen

Scheiden is rouwen

B L O G  -  K O R TScheiden is rouwenScheiden is rouwenOf je nu de verlater of de verlatene bent, een scheiding brengt...

0 reacties

Open chat
Kan ik je helpen?
Hallo, kan ik je helpen?
Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?
Ik help je graag.